ورق آلومینیوم

رول ورق آلومینیوم ( 1398/08/19 )
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاضخامت (میلیمتر)آلیاژحالتابعاد (میلیمتر)قیمت هر کیلوگرم (تومان)
ورق آلومینیوم0/33105رول1000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم0/33105رول1250 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم0/43105رول1000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم0/43105رول1250 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم0/53105رول1000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم0/53105رول1250 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم0/63105رول1000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم0/63105رول1250 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم0/73105رول1000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم0/73105رول1250 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم0/83105رول1000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم0/83105رول1250 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم13105رول1000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم13105رول1250 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم1/253105رول1000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم1/253105رول1250 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم1/53105رول1000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم1/53105رول1250 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم23105رول1000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم23105رول1250 تماس بگیرید
شیت ورق آلومینیوم ( 1398/08/19 )
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاضخامت (میلیمتر)آلیاژحالتابعاد (میلیمتر)قیمت هر کیلوگرم (تومان)
ورق آلومینیوم0/33105شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم0/33105شیت1250*2500 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم0/43105شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم0/43105شیت1250*2500 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم0/53105شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم0/53105شیت1250*2500 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم0/63105شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم0/63105شیت1250*2500 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم0/73105شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم0/73105شیت1250*2500 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم0/83105شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم0/83105شیت1250*2500 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم13105شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم13105شیت1250*2500 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم1/253105شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم1/253105شیت1250*2500 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم1/53105شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم1/53105شیت1250*2500 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم1/63105شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم1/63105شیت1250*2500 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم23105شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم23105شیت1250*2500 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم2/53105شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم2/53105شیت1250*2500 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم33105شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم33105شیت1250*2500 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم43105شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم43105شیت1250*2500 تماس بگیرید
شیت ورق آلومینیوم ( 1398/08/19 )
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاضخامت (میلیمتر)آلیاژحالتابعاد (میلیمتر)قیمت هر کیلوگرم (تومان)
ورق آلومینیوم0/41050شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم0/51050شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم0/61050شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم0/71050شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم0/81050شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم11050شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم21050شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم31050شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم51050شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم61050شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم71050شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم81050شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم101050شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم121050شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم141050شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم151050شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار ( 1398/08/19 )
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاضخامت (میلیمتر)آلیاژحالتابعاد (میلیمتر)قیمت هر کیلوگرم (تومان)
ورق آلومینیوم آجدار11050شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار13105شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار11050شیت1250*2500 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار13105شیت1250*2500 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار1/51050شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار1/53105شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار1/51050شیت1250*2500 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار1/53105شیت1250*2500 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار21050شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار23105شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار21050شیت1250*2500 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار23105شیت1250*2500 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار2/51050شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار2/53105شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار2/51050شیت1250*2500 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار2/53105شیت1250*2500 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار31050شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار33105شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار31050شیت1250*2500 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار33105شیت1250*2500 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار41050شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار43105شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار41050شیت1250*2500 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار43105شیت1250*2500 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار51050شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار53105شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار51050شیت1250*2500 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار53105شیت1250*2500 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم رنگی ( 1398/08/19 )
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاضخامت (میلیمتر)حالتابعاد (میلیمتر)قیمت هر کیلوگرم (تومان)
ورق آلومینیوم0/3شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم0/4شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم0/5شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم0/6شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم0/7شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم1شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم1/25شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم1/5شیت1000*2000 تماس بگیرید
ورق آلومینیوم2شیت1000*2000 تماس بگیرید
Translate »