میلگرد استیل

میلگرد استیل 304L
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (میلیمتر)آلیاژقیمت در هر کیلوگرم (تومان)
میلگرد استیل3304L تماس بگیرید
میلگرد استیل5304L تماس بگیرید
میلگرد استیل6304L تماس بگیرید
میلگرد استیل8304L تماس بگیرید
میلگرد استیل10304L تماس بگیرید
میلگرد استیل12304L تماس بگیرید
میلگرد استیل14304L تماس بگیرید
میلگرد استیل20304L تماس بگیرید
میلگرد استیل25304L تماس بگیرید
میلگرد استیل30304L تماس بگیرید
میلگرد استیل40304L تماس بگیرید
میلگرد استیل50304L تماس بگیرید
میلگرد استیل55304L تماس بگیرید
میلگرد استیل60304L تماس بگیرید
میلگرد استیل65304L تماس بگیرید
میلگرد استیل80304L تماس بگیرید
میلگرد استیل85304L تماس بگیرید
میلگرد استیل90304L تماس بگیرید
میلگرد استیل120304L تماس بگیرید
میلگرد استیل130304L تماس بگیرید
میلگرد استیل280304L تماس بگیرید
میلگرد استیل 316L
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (میلیمتر)آلیاژقیمت در هر کیلوگرم (تومان)
میلگرد استیل5316L تماس بگیرید
میلگرد استیل10316L تماس بگیرید
میلگرد استیل14316L تماس بگیرید
میلگرد استیل15316L تماس بگیرید
میلگرد استیل16316L تماس بگیرید
میلگرد استیل20316L تماس بگیرید
میلگرد استیل25316L تماس بگیرید
میلگرد استیل28316L تماس بگیرید
میلگرد استیل30316L تماس بگیرید
میلگرد استیل36316L تماس بگیرید
میلگرد استیل40316L تماس بگیرید
میلگرد استیل45316L تماس بگیرید
میلگرد استیل50316L تماس بگیرید
میلگرد استیل55316L تماس بگیرید
میلگرد استیل60316L تماس بگیرید
میلگرد استیل65316L تماس بگیرید
میلگرد استیل70316L تماس بگیرید
میلگرد استیل80316L تماس بگیرید
میلگرد استیل85316L تماس بگیرید
میلگرد استیل90316L تماس بگیرید
میلگرد استیل120316L تماس بگیرید
میلگرد استیل130316L تماس بگیرید
میلگرد استیل155316L تماس بگیرید
میلگرد استیل220316L تماس بگیرید
میلگرد استیل280316L تماس بگیرید
میلگرد استیل 1/4841
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (میلیمتر)آلیاژقیمت در هر کیلوگرم (تومان)
میلگرد استیل61/4841 تماس بگیرید
میلگرد استیل101/4841 تماس بگیرید
میلگرد استیل121/4841 تماس بگیرید
میلگرد استیل151/4841 تماس بگیرید
میلگرد استیل181/4841 تماس بگیرید
میلگرد استیل251/4841 تماس بگیرید
میلگرد استیل401/4841 تماس بگیرید
میلگرد استیل451/4841 تماس بگیرید
میلگرد استیل601/4841 تماس بگیرید
میلگرد استیل 321
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (میلیمتر)آلیاژقیمت در هر کیلوگرم (تومان)
میلگرد استیل3321 تماس بگیرید
میلگرد استیل5321 تماس بگیرید
میلگرد استیل6321 تماس بگیرید
میلگرد استیل8321 تماس بگیرید
میلگرد استیل10321 تماس بگیرید
میلگرد استیل12321 تماس بگیرید
میلگرد استیل14321 تماس بگیرید
میلگرد استیل16321 تماس بگیرید
میلگرد استیل18321 تماس بگیرید
میلگرد استیل20321 تماس بگیرید
میلگرد استیل25321 تماس بگیرید
میلگرد استیل30321 تماس بگیرید
میلگرد استیل40321 تماس بگیرید
میلگرد استیل45321 تماس بگیرید
میلگرد استیل50321 تماس بگیرید
میلگرد استیل55321 تماس بگیرید
میلگرد استیل60321 تماس بگیرید
میلگرد استیل65321 تماس بگیرید
میلگرد استیل80321 تماس بگیرید
میلگرد استیل85321 تماس بگیرید
میلگرد استیل90321 تماس بگیرید
میلگرد استیل100321 تماس بگیرید
میلگرد استیل120321 تماس بگیرید
میلگرد استیل130321 تماس بگیرید
میلگرد استیل 310
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاسایز (میلیمتر)آلیاژقیمت در هر کیلوگرم (تومان)
میلگرد استیل3310 تماس بگیرید
میلگرد استیل5310 تماس بگیرید
میلگرد استیل6310 تماس بگیرید
میلگرد استیل8310 تماس بگیرید
میلگرد استیل10310 تماس بگیرید
میلگرد استیل12310 تماس بگیرید
میلگرد استیل14310 تماس بگیرید
میلگرد استیل16310 تماس بگیرید
میلگرد استیل18310 تماس بگیرید
میلگرد استیل20310 تماس بگیرید
میلگرد استیل25310 تماس بگیرید
میلگرد استیل30310 تماس بگیرید
میلگرد استیل40310 تماس بگیرید
میلگرد استیل45310 تماس بگیرید
میلگرد استیل50310 تماس بگیرید
میلگرد استیل55310 تماس بگیرید
میلگرد استیل60310 تماس بگیرید
میلگرد استیل65310 تماس بگیرید
میلگرد استیل80310 تماس بگیرید
میلگرد استیل85310 تماس بگیرید
میلگرد استیل90310 تماس بگیرید
میلگرد استیل100310 تماس بگیرید
میلگرد استیل120310 تماس بگیرید
میلگرد استیل130310 تماس بگیرید

Translate »