انواع فولاد گرم کار

در اشکال تسمه و چهارپهلو و میلگرد موجود می باشد

2367

2344

8000

2713

2714

Translate »