انواع فولاد سردکار

در اشکال تسمه و چهارپهلو و میلگرد موجود می باشد

2080

2436

2379

XW5

Translate »